Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

"Práce šlechtí!" : sudetoněmecká dobrovolná pracovní služba v meziválečném Československu

Autor: Jitka Balcarová
ISBN: 9788024646817
OKCZID: 128572556

Citace (dle ČSN ISO 690):
BALCAROVÁ, Jitka. "Práce šlechtí!": sudetoněmecká dobrovolná pracovní služba v meziválečném Československu. Vydání 2., opravené a rozšířené, v Karolinu 1. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. 381 stran.


Anotace

 

Kniha přináší na příkladu pracovní služby jako celosvětově rozšířeného prostředku řešení nezaměstnanosti mladých lidí během hospodářských krizí nové poznatky o ideovém prostředí a nacionální praxi německé menšiny v meziválečném Československu. Umožňuje lépe porozumět jednání a stereotypům chování té části německé menšiny, která se definovala nacionálně a která ve třicátých letech 20. století nabývala na četnosti. Práce přibližuje na základě analýzy sociálního fenoménu, jak bývá také pracovní služba označována, postupné akreditování a implementaci projevů autoritativního myšlení vycházející z domácích zdrojů přizpůsobovaných formám říšského nacionálního socialismu v městských a venkovských podmínkách na sklonku existence republiky. Nabízí nové vhledy do vývoje německé menšiny v kontextu vývoje v Německu, které se ve sledovaném období dostávalo pod sílící tlak nacionálního socialismu. Publikace je koncipována převážně na základě výzkumu primárních pramenů rozličné povahy a je vedena úmyslem nabídnout širší odborné i laické veřejnosti pohled na dosud v české historiografii opomíjený historický jev, který svou povahou přispíval k zostřující se nacionální situaci meziválečného Československa a spoluutvářel militantní postoje části jeho německých obyvatel. (sudetoněmecká dobrovolná pracovní služba v meziválečném Československu)

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (34.231.243...)