Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2171974 obálek a 536890 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základné práva a slobody v pracovnom práve

Autor: Barancová, Helena a kol.
Rok: 2013
ISBN: 9788073804220
NKP-CNB: boa001-mzk01001288666
OKCZID: 112038793

Citace (dle ČSN ISO 690):
BARANCOVÁ, Helena. Základné práva a slobody v pracovnom práve. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 377 s. Slovenské monografie. ISBN 978-80-7380-422-0.
Zdroj:


Anotace

 

Základné práva a slobody podstatným spôsobom ovplyvňujú pracovnoprávne vzťahy. Najmä po prijatí Lisabonskej zmluvy a Charty základných práv EÚ nadobudli základné práva a slobody pre pracovné právo osobitný význam. Zaradením práva na ochranu ľudskej dôstojnosti na prvé miesto v katalógu všetkých ostatných ľudských práv európsky zákonodarca prvýkrát v doterajšom historickom vývoji EÚ výslovne demonštruje, že dôstojnosť človeka je kľúčovou hodnotou v ústavnom a spoločenskom poriadku EÚ. Je hodnotou, základným princípom (zásadou) a súčasne základným právom vybaveným právnym nárokom a vymožiteľným na súde. Základné práva a slobody sa dotýkajú aj oblasti kolektívneho pracovného práva, najmä pokiaľ ide o právo na koaličnú slobodu, právo na štrajk, ako aj právo na informácie tak z teoretických, ako aj z praktických hľadísk, zohľadňujúc judikatúru európskych súdov, osobitne judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.206.194...)