Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2920505 obálek a 884738 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ekosociálne prístupy v sociálnej práciRok: 2012
ISBN: 9788089332144
OKCZID: 112151182

Citace (dle ČSN ISO 690):
LEVICKÁ, Jana. Ekosociálne prístupy v sociálnej práci. Trnava: Oliva, 2012, 237 s. ISBN 978-80-89332-14-4.


Anotace

 

Výber z recenzií Cieľom sociálnej práce z hľadiska ekologickej perspektívy je podporovať rast, rozvoj, posilňovať adaptívne kapacity ľudí, odstraňovať bariéry v prostredí, zlepšovať schopnosť prostredia odpovedať na potreby ľudí. Aj z týchto dôvodov vnímam dielo Ekosociálne prístupy v sociálnej práci ako dielo pre oblasť sociálnej práce nanajvýš prínosné. Sama chápem ekologické teórie pre sociálnu prácu ako najvýchodiskovejšie, už len preto, že sa pozerajú na človeka – klienta ako súčasť istého prostredia či siete vzťahov, ktoré ho podporujú alebo aj nie, v socializácii počas celého života. Predložené dielo vnímam ako dielo komplexné vo vzťahu k definovaniu hraníc ekologických teórií a ich vzťahu k sociálnej práci, čo samozrejme vítam aj vzhľadom k tomu, že tejto problematike sa v našom prostredí veľa autorov nevenuje. Doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. Je oceňujúce, že autorky monografie si za predmet spracovania zvolili práve Ekosociálne prístupy v kontextoch sociálnej práce. Významnosť tohto autorského počinu spočíva v tom, že centrom pozornosti v priestore ekologického prístupu sa stáva človek a všetky realizované kroky smerujú k človeku. Autorky sa sústreďuje najmä na filozofické a metodologické problémy človeka ako objektu a subjektu sociálnej práce aj v kontextoch ekosociálnej problematiky. Sociálna práca sa tak približuje k hraniciam exaktného poznania človeka ako objektu skúmania a ďalší vývoj sociálnej práce je limitovaný sformulovaním kvalitatívne novej teórie a metodológie sociálnej práce, ktorá by postihla i ľudskú subjektivitu (tak na strane klienta, ako aj sociálneho pracovníka). Predloženú monografiu možno hodnotiť pozitívne jednak po obsahovej, ale aj po formálnej stránke. Interpretačné prístupy a ich pluralita v reflexii a analýze problematiky patrí k pozitívnej stránke spracovanej problematiky. A tak autorkám želám, aby táto odborná publikácia, ako to sami v úvode naznačili „prispela k tomu, aby sa v slovenskom prostredí posilnil odborný diskurz zameraný na ekosociálne prístupy v sociálnej práci – ich vývoj a aktuálny stav“. doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD. Kolektív, zoskupený okolo Jany Levickej, renomovanej slovenskej autorky, prináša na „chudobný“ trh autentickej slovenskej odbornej literatúry prácu, ktorá významnou mierou prispeje k formovaniu teoretickej bázy aplikovanej vednej disciplíny sociálna práca. V publikácii sa autorky zameriavajú na spracovanie jedného teoretického smeru, ktorý však predstavuje „teoretickú modernu“. Okrem precízneho vymedzenia základných pojmov sociálno-ekologického prístupu (sociálna práca orientovaná na životný svet, life management, life model sociálnej práce) rozpracovali aj metódy ekosociálneho prístupu a ekosociálny prístup v kontexte novej paradigmy. Autorky sa predkladanou prácou pokúšajú vniesť systémovú teóriu do kontextu sociálnej práce a hlbšie ju v nej zakoreniť aj tým, že poukazujú na jej neodškriepiteľný súvis s výkonom sociálnej práce. Približujú „technický“ formát jazyka systémovej teórie do „stráviteľnej“, ale aj tak vysoko odbornej štylistickej podoby, ktorá je bližšia spoločenským vedným disciplínam. Napomáhajú tak významným spôsobom vymedziť špecifiká sociálnej práce oproti iným spoločenskovedným a behaviorálnym disciplínam. Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury