Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2701892 obálek a 826524 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Latinské pastorelyAutor: Sehling, Josef Antonín a Jonášová, Milada
Rok: 2017
ISBN: 9788088081173
ISMN: 9790706555058
OKCZID: 127899228

Citace (dle ČSN ISO 690):
SEHLING, Josef Antonín. Latinské pastorely =: Latin pastorellas = Lateinische Pastorellen. 1. vydání. Editorka Milada JONÁŠOVÁ. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., Kabinet hudební historie, 2017. 1 partitura (xl, 49 stran


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

"Pastorální skladby Josefa Antonína Sehlinga (1710–1756) představují svébytný kompoziční počin na poli české chrámové hudby v době předbrixiovské. Pozornost zasluhují tím spíše, že z tohoto stylově přechodového údobí není zachováno a zpřístupněno takové množství skladeb, jež by umožnilo vytvořit si bližší představu o charakteristických znacích různých druhů české chrámové tvorby té doby. Zvláštní skupinu v ní s ohledem na liturgický rok tvoří skladby spojené s adventem a Vánocemi. Údobí vánočních svátků je na českém území po dlouhá staletí tou nejoblíbenější částí církevního roku, což se promítá i do bohaté a v mnoha směrech etnicky specifické písňové tvorby v českých zemích. „Veselí a radostní zpěvové adventní“ jsou v našich písemných pramenech – v graduálech, v knihách rorátních, v kancionálech aj. – už od 15. století doloženy v nemalém počtu, a protože s každou další epochou přibývaly další, představují ve svém souhrnu velice rozsáhlou písňovou skupinu. Jestliže v 15.–16. století se mělo „pobožnými zpěvy a písničkami články víry křesťanské, čest a chválu Boží s horlivou pobožností připomínati“, pak baroko jim dalo ještě jinou dimenzi." In SEHLING, Josef Antonín. Latinské pastorely =: Latin Pastorellas = Lateinische Pastorellen. ISBN 9788088081173.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)